نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل بیست و هشتم)

فرش افشار فرش افشار توسط عشاير اقشاری بافته می شودكه در مناطقی بين شيراز و كرمان زندگی می كنند.

اقوام افشار ابتدا در كشور عثمانی سكونت داشتند اما با سلطان عثمانی در مورد ماليات به جنگ بر خواستند لذا شاه عباس از آنان در ايران پذيرايي نمود و از آنزمان در ايران زندگی می كنند. اگر چه اين فرش توسط عشاير بافته شده است اما تار و پود آن از نخ است زيرا بازار اين فرش ها كرمان است. بافندگان افشار مواد اوليه ی مورد نياز خود را از بازار كرمان تهيه می كنند.گره مورد استفاده بافندگان افشاری گره متقارن و از پشم مرغوب جهت فرش استفاده می كنند .برخی از بافندگان افشار نيز از گره متقارن استفاده می كنند.طرح قالی های افشار گلهای استيليزه شده است كه سراسر فرش را می پوشاند.زمينه ی قالی معمولا قرمز يا آبی است و استفاده از خامه ی سفيد يا كرم از ديگر ويژگی های قالی افشار است.

افشار ها كه به زبان و لهجه ي تركی صحبت می كنند عمدتا در اطراف سيرجان زندگی می كنند.گفته می شود كه توسط شاه عباس به اين منطقه كوچ داده شده اند.دستبافته های آنها دارای ويژگی های زير می باشد.
1- اكثرا در ابعاد قاليچه و كناره است.
2- از رنگ های قرمز تيره ، قرمز قهوه ای و آبی تيره به عنوان رنگ هاي غالب و از رنگ سفيد و شيری و زرد برای ايجاد تضاد استفاده می نمايند.
3- نقوش هندسی و شامل لوزی ، شش ضلعی ، هشت ضلعی و مشابه فرش های قفقاز از طرح های حيوانی نيز استفاده می شود.
4- تار و پود آن از پشم كه به رنگ آبي يا قرمز می باشد.
5- گره آن تركی و با تراكم درشت تا متوسط بافته می شود.

ترجمه: عبدالله احراری

منبع :