نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل بیست ونهم)

فرش قشقايی فارس اين فرش نيز توسط عشاير قشقايی منطقه ی فارس بافته شده است به همين لحاظ فرش نسبتا نرمی است.

اين فرش بر روي تار و پودی از پشم و موی بز بافته می شود.شهر شيراز محل جمع آوری و صادرات كليه ي فرش های توليدی عشاير استان فارس از جمله قشقايی ها و ايلات خمسه ميباشد.فرش هايی كه در شهر شيراز بافته می شود.عمدتا بافت آن از تراكم كمتری نسبت به ساير فرش های منطقه بر خوردار است.زمينه ي ميانكار فرش شيراز عمدتا دارای رنگ آبی يا قرمز و به ندرت از كرم استفاده می شود.پرز اين فرش ها زبر و ترنج آن از نوع دندانه دار است كه تعدادی نقوش حيوانی و گل های استيليزه شده با سبك شاخه شكسته را در بر می گيرد.در فرش شيراز حواشی با رنگ های متنوعی بافته می شود و استفاده از منگوله های آويخته شده به فرش جهت تز يين آن رايج است.

استان فارس در حال حاضر داراي بيست شهرستان ، شست و دو بخش ، پنجاه و هفت شهر، سه ميليون و سيصد هزار نفر جمعيت مي باشد كه صد و پنجاه هزار نفر آن را عشاير تشكيل می دهند.مهم ترين قبايل فرش باف استان عبارتند از
1- بولوردي كه اين گروه در شهر شيراز و روستاهای اطراف زندگی مي كنند.
2- ايلات خمسه كه شامل پنج ايل عرب ، باصری ، نفر ، بهارلو و اينان لو می باشند.
3- ايلات قشقايي كه شامل پنج ايل دره شوری ، كشكولی بزرگ ، كشكولی كوچك ، شش بلوكی ، فارسی مدان و عمله می باشد.
4- مناطق روستايی كه شامل دستبافته های لری ، آباده و نيريز می باشد.

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :