در حاشیه

نرخ خدمات آموزشی آموزشگاه های آزاد قالی بافی در مشهد.

شهریه دوره های آموزشی استان خراسان رضوی در سال 1393 بر اساس مصوبه هیات نظارت مشهد.

 

منبع :