نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل سی ام)

فرش آباده و شيراز آباده از شهر های مهم استان فارس است كه در مسير جاده ی اصفهان- شيراز قرار گرفته و مركز بافت فرش هايی است كه به همين نام شهرت يافته است.

تار و پود آن از نخ و پرز اين فر ها پشمی و گره آن سنه است.رنگ های مسلط فرش آباده قرمز،خرمايی ، قهوه ای و آبی می باشد و رنگبندي آن كاملا هماهنگ است.اگر چه طرح فرش آباده شباهت زيادی به فرش های قشقايی دارد ، قی الواقع اين فرش تلفيقی از طرخ های فرش ايرانی و فرش قفقازی است.طرح دارای ترنج مركزی با زمينه ی قرمز رنگ است نقش های مشابهی در لچك های فرش با زمينه ی سبز ظاهر می گردد.گل های كوچك و برگ ها در سراسر فرش به شيوه ی سحر آميزی پراكنده شده كه به حاشيه های باريك محدود می گردد.
ويژگی های عمومی قالی های شيراز عبارتند از:
1- غالب بودن سبك شاخه شكسته در تمامی نقش ها.
2- عاری بودن ضميمه ی لچك و وجود سه ترنج لوزی يا شش ضلعی متصل به هم در مركز فرش
3- وجود حاشيه ای كه از سه تا هفت قاب متصل به هم تشكيل شده است.
4- نرم بودن بافت فرش.
5- وجود يك نوار گليم باف آبی يا قرمز به ويژه در قالی های قديمی.
6- استفاده از رنگ هاي طبيعی.

ترجمه:عبدالله احراری

منبع :