نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل سی یکم)

فرش بختياری عشاير بختياری در استان چهار محال و بختياری در مجاورت اصفهان زندگی می كنند.فرش بختياری با تار و پودی از نخ و با پشم خوب و مرغوب بافته می شود.

پرز فرش نسبتا ضخيم می باشد.گره رايج متقارن و رنگ های مسلط بر فرش قرمز و آبی زنگاری و كرم می باشد .فرش بختياری غالبا به قاب هايی تقسيم شده كه هريك از اين قاب ها دارای تزيينات گلدار استيليزه شده خاص خود است. همان طور كه ملاحظه می نماييد در فضای ميانكار فرش نقش درخت زندگی در داخل قاب ها قرار گرفته است.

قاليچه ها و قالي هاي چهار محال و بختياری كه به نام های بی بی باف ، شلمزار ، سامان و حوری مشهورند در جنوب شرقی اصفهان توليد می گردد.كه مشهورترين ويژگی های آن به شرح زير است:
1- در ابعاد متنوعی توليد می شود.
2- رنگ های اصلی آن سفيد ، شيری ، قرمز و انواع قهوه ای و سبز و زرد است.
3- علاوه بر نقوش هندسی عمدتا از طرح لچك ترنج و قاب قابی استفاده می كنند.
4- عمدتا از گره تركی استفاده می كنند و فرش های درشت باف آن در منطقه ی حوری و ظريف باف آن در منطقه ی چال شتر و سامان بافته می شود.
5- رنگ های طبيعی جايگاه ويژه ای دارند و از گياه گندل ، جفت استفاده ی فراوانی به عمل می آيد.

ترجمه:عبدالله احراری

منبع :