کلکسیون فرش

گل فرنگ سرتاسری در زمینه محرابی

قالیچه قدیمی کرمان بافته شده در سال 1304 هجری قمری با طرح گل فرنگ سرتاسری در زمینه محرابی در اندازه های 192 * 130 سانتی متر . از ذخایر موزه فرش ایران. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :