مواد و مصالح

قیمت تمام شده انواع فرش دستباف ذرع وچارک در اصفهان

جدول قیمت تمام شده انواع فرش ذرع و چارک در اصفهان.

 

ردیف نوع فرش گره عرضی تعداد صدتایی گره طولی کل گره دستمزد به تومان خامه چله پود هزینه های کاشف کردن جمع حق العمل جمع کل قیمت
1 70 رج ابریشمی 861 8.61 1295 1.114.995 3.902.485 750.000 200.000 20.000 190.000 5.062.485 1.012.49 6.074.982
2 70 رج کرک ابرشیم 861 8.61 1295 1.114.995 3.244.985 500.000 200.000 20.000 190.000 4.254.985 638.247 4.892.232
3 60رج ابریشمی 738 7.38 1110 819.180 2.211.786 750.000 200.000 20.000 190.000 3.271.786 505.767 3.877.553
4 60 رجی کرک ابرشم 738 7.38 1110 819.180 2.047.950 500.000 200.000 20.000 150.000 2.917.950 437.692 3.355.642
5 50 رج کرک ابریشم 615 6.15 925 568.875 1.422.187 400.000 200.000 20.000 120.000 2.192.187 324.328 3.486.515
6 40 رج کرک ابریشم 492 4.92 740 364.080 728.160 300.000 200.000 20.000 100.000 1.348.160 202.224 1.550.384

توضیحات :

1-قیمت نقشه جداگانه محاسبه میشود.

2-چله پنبه ای مبلغ 250.000 تومان کسر میگردد.

3-کلیه فرشها بر مبنای تک خفتی محاسبه شده است.

شرکت فرش دستباف آریا بُد

منبع :