نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل سی و دوم)

فرش بختياری هر يك از نواحی بختياری دارای طرح خاصی می باشد در اين تصوير ما نمونه ای از فرش لچك ترنج اين منطقه را می بينيد.از ديگر ويژگی های فرش بختياری نخ های پود آبی رنگ آن است كه از پشت به طور كامل متمايز است.

در منطقه ی بختياری فرش های با كيفيت و مرغوب عنوان بی بی باف را دارند.احتمالا بی بی به زنانی اطلاق می گرديده ايت كه بر بافت قالی های مرغوب در ناحيه ی بختياری نظارت داشته اند.
يكی از مشهور ترين دستبافته های منطقه ی بختياری قالی های بی بی باف است .در باب وجه تسميه ی بی بی باف اشارات زيادی به عمل آمده است كه مهم ترين آنها به شرح زير است:
1- گفته شده است كه چون بافندگان فرش از همسران خوانين اطاعت پذيری داشته اند لذا قالی هايی كه تحت نظارت اين افراد توليد می شده از مرغوبيت بسيار خوبی برخوردار بوده است و چون به همسر خان لفظ بی بی اطلاق می گشته است اين قالی ها نيز به بی بی باف مشهور گشته است.
2- چون بافت قالی های كيفی كار زنان با تجربه بوده لذا اين قالی ها به بی بی باف مشهور شده است.
3- گفته شده است كه برای اولين بار آموزش فرشبافی به منظور توليد فرش های بزرگ پارچه توسط زنی سيده انجام گرفت و از آن تاريخ قالی های قاب قابی به بی بی باف مشهور گشت.

ترجمه عبدالله احراری

 

منبع :