نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل سی و سه)

فرش مشهد اين شهرستان مركز استان بسيار وسيع خراسان است كه اين استان دارای شهرستان های بسياری است.

مشهد مركز جمع آوری قالی های شهری و روستايی ايران است.فرش مشهد دارای تار و پود نخی است ولی عشاير اطراف مشهد از تار و پود پشمی برای قاليچه بافی استفاده می نمايند.پرز مورد استفاده پشمی است كه معمولا از پشم خيلی مرغوب و نرم به كار می برند.رنگ های قرمز، كرم و آبی رايج ترين رنگ های كاربردی در قالی مشهد است.اكثر فرش های مشهد دارای طرح لچك ترنج بوده و ميانكار فرش توسط تعدادی حواشی كه از مهمترين سنت های قالی بافی ايرانی است احاطه شده است.همچون ساير نقاط ايران فرش مشهد دارای يك حاشيه ی اصلی و چند حاشيه ی كوچك تر می باشد .برخی از بافندگان ساكن مشهد ترك زبان بوده و در بافت فرش از گره متقارن استفاده می نمايند در نتيجه پشت فرش داراي برجستگی هايی می گردد.
مشهد به عنوان بزرگ ترين مركز قاليبافی در شمال شرق ايران و خراسان به عنوان بزرگترين استان ايران دارای بيش از 200 هزار دار قاليبافی و 400 هزار بافنده است.كه سالانه بيش از 5/1 ميليون متر مربع فرش توليد می كنند.
دستبافته های شهر مشهد دارای ويژگی های زير است:
1- استفاده از طرح های افشان و لچك ترنج شاه عباسی با گل هاي درشت
2- استفاده از رنگ های كرم ، قرمز و سورمه اي به عنوان رنگ هاي مسلط
3- استفاده از گره فارسی و تركی
4- استفاده از دستگاه قاليبافی گردان تركی
5- استفاده از رنگ های طبيعی و شيميايی
6- توليد فرش های درشت باف و ظريف باف

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :