کلکسیون فرش

قالی راور کرمان با طرح لچک و ترنج

قالی راور کرمان با طرح لچک و ترنج ، زمان بافت 1379 هجری شمسی. از ذخایر موزه فرش ایران منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :