اخبار فرش

یک کار مهم از اتحادیه صادرکنندگان فرش استان قم

اتحادیه صادرکنندگان فرش استان قم پس از پیگیری های مکرر از طریق مجلس، اتاق بازرگانی، مرکز ملی فرش و سازمان امورمالیاتی آقای دکتر عسگری در نهایت راجع قانون مالیات 169 مکرر در خواست خود را به هدف نهایی رساند که در سطح کشور کل صادر کنندگان دست به گریبان بودند عین بخشنامه به شرح زیر است.

 

با تشکر از جناب آقای رجبیان رییس اتحادیه صادر کنندگان فرش استان قم

منبع :