نواحی و مناطق قالی بافی

سیمای فرش بلوچ خراسان(12)

Camel Hair Zabol Baluch Rug C. 1900

Khorasan Baluch Rug C. 1900


Khorasan Baluch Rug C. 1900-20
Mashad Baluch Rug C. 1880-1900


Mashad Baluch Rug C. 1900
Mina Khani Baluch Rug late 19th C.

 

Mashad area, Khorasan, north east Persia, late 19th century,
6ft.8in. x 3ft.5in. 2.03m. x 1.04m.
Slight wear and corrosion of brown in places, slight loss to base. Rugs of this structure and colour and with the mina khani pattern form a distinct group.
Estimate: £280-320 Hammer Price: £240
Lot 250 Carpets & Rugs Sale on Thursday 14th February 2002 Failed to sell
Lot 250 Baluchi rug, Mashad area, Khorasan, north east Persia, late 19th century, 6ft.8in. x 3ft.5in. 2.03m. x 1.04m. £400-600 Slight wear and corrosion of brown in places, slight loss to base. Rugs of this structure and colour and with the mina khani pattern form a distinct group.

Persian Baluch balisht C. 1900

 

Persian Baluch runner Late 19th C.
Striped Persian Baluch Rug late 19th C.

 


Torbat-i-jam Baluch Rug Laste 19th C.
Torbat-i-jam Mina Kh

امیر سلیمانی

منبع :