کلکسیون فرش

خورجین قشقایی دو سر لاله

خورجین قشقایی دو سر لاله 69 * 28 سانتیمتر منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

منبع :