در حاشیه

عدم مراقبت و نظارت حتی باعث گندیدن نمک میگردد!

اتحادیه های صنفی بافندگان فرش ازجمله تشکلهایی بودند که انتظار می رفت در جهت دفاع از حقوق بافندگان بازوی متولی فرش باشند .

اتحادیه های صنفی بافندگان می توانند به سامان دهی بافندگان و حرف جانبی آنان کمک اساسی نمایند و در جهت ارتقای دانش فنی اعضای خویش حتی کاربردی تر از متولی فرش و سایر تشکلها قدم بردارند.اتحادیه بافندگان بلحاظ جایگاه قانونی که از آن برخوردار بوده (که البته فعلا" قدری مخدوش گردیده)و به دلیل اینکه به نسبت سایر اصناف از تعداد اعضای بیشتری برخوردار است همواره مورد توجه گروههای مختلف و از جمله عزیزان کاندید نمایندگی مجلس و شورای شهر و ....بوده است.!
یقینا اگر در فرایند تشکیل وتاسیس و فعالیت این تشکل نظارت کافی انجام می گردید امروز همه آنان یار ویاور واقعی فرش دستباف بودند اما متاسفانه عدم نظارت کافی بسیاری از این تشکلها را به انحراف کشانده است و هر روز شیب انحراف این تشکلها بیشتر می گردد .اگر تا دیروز در سفر به برخی از شهرستانهای کوچک و متوسط تخلفات و سواستفاده هیئت رییسه وبالاخص رییس اتحادیه بطور آشکار دیده می شد و عملا" دفتر اتحادیه محل کسب شخصی رییس اتحادیه هم بود !امروزه دامنه انحراف شامل بسیاری از اتحادیه های صنفی بافندگان شامل کلان شهرها نیز شده است و عزیزانی و اتحادیه هایی دچار خطا و لغزش می شوند که انسان در بهت و حیرت می ماند که براستی چرا؟!

بعنوان مثال چند روز قبل تعدادی از دانش آموختگان و تشکلهای تولیدی تولید کننده بسته نخ و نقشه تابلو فرش با من تماس داشتند و مطرح نمودند که رکود بازار و عملکرد اتحادیه صنف بافندگان شهرستان...تقاضا برای کالاهای ما را به صفر نزدیک نموده در بدو امر باتوجه به شناختی که از اعضای هیئت رییسه داشتم باور نکردم که ممکن است این اتفاق افتاده باشد ، برای اطمینان تماسی با یکی از اعضای هیئت رییسه اتحادیه داشتم ایشان شرح موضوع را اینگونه بیان نمود که بدنبال شکوه و شکایت تعدادی از بافندگان از یک تشکل توزیع کننده بسته نخ و نقشه ما تصمیم گرفتیم یک تعاونی تاسیس کنیم !!و مواد اولیه ارزان در اختیار اعضا قرار دهیم و حتی سهام بفروشیم و تولیدات آنان را ضمانتی خرید نماییم و اینگونه شعارهایی که مشخص است فقط شعار است و بمنظور تحقق اهداف شخصی انجام می گیرد از ایشان جویای مشخصات هیئت مدیره این تعاونی شدم که ایشان نام خود و یکی دیگر از اعضای هیئت رییسه اتحادیه ونام یکی از کارکنان اتحادیه (که عمدتا برای بازرسی از تولیدات اعضا انجام وظیفه می نماید) را ذکر نمودند !! آنچه مسلم است تشکیل تعاونی و پرداختن به تولید و خدمات قالی نه تنها جرم نیست بلکه حسن هم هست ولی آیا به این صورت؟ لذا این موضوع را بهانه قرار داده در ادامه به نقد و بررسی عملکرد اتحادیه های صنفی بافندگان و دلایل بروز تخلفات زیاد در این تشکلها خواهم پرداخت!
از معاونت تولید مرکز ملی فرش و همکارانشان و کلیه مسئولین ذیربط قویا" خواهان بررسی این موضوع و احقاق حقوق عزیزانی هستم که دوستان فوق الذکر با شمشیر اتحادیه و تحت لوای دفاع از حقوق بافنده از ایشان سلب نموده اند!

عبدالله احراری

 

منبع :