کلکسیون فرش

خورجین عرب بندی لاله

خورجین عرب بندی لاله به اندازه های 100 * 55 سانتیمتر منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

منبع :