کلکسیون فرش

خورجین اطراف شیراز

خورجین اطراف شیراز به اندازه های 103 * 55 سانتیمتر منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

منبع :