رنگ و رنگرزی

در مورد رنگرزی(بخش هفت)

مواد شیمیایی کمکیمواد کمکی به موادی گفته می‌شود که در فرایند رنگرزی نقش کلیدی را بازی کرده و بدون آن‌ها رنگرزی به صورتی نا تمام انجام می‌گردد و کالای رنگرزی با کیفیت نامطلوب رنگرزی می‌شود.

در جدول زیر به تعدادی از مواد کمکی اشاره شده‌است. کیفیت مواد شیمیایی کمکی و ماده رنگزای مورد استفاده در رنگرزی بسیار حائز اهمیت است؛ به‌کارگیری مواد نامطلوب و درجه دوم، نتیجهٔ مطلوبی را در برنخواهد داشت.
مواد کمکی در برخی الیاف مثل پشم در پیش از رنگرزی (شستشو و آماده سازی) نیز استفاده می‌شوند، مثلاً برای رنگرزی نخ‌های پشمی در ایران ابتدا آن را با نمک‌های قلع، آلومینیوم و مس شستشو و آماده سازی می‌کنند.

مادهٔ کمکی

فرمول شیمیایی

آب اکسیژنه

H2O2

اتانول

C2H5OH

اوره

CH4N2O

اتیلن دی‌آمین تترااستیک اسید

C50H70N10NaO41H100

مس(II) سولفات (زاج سبز) (کات کبود)

CuSO4

سدیم کلرید (نمک طعام)

NaCl

دی‌متیل‌کتون

CH3COCH3

 

پورتال آسمونی

مواد شیمیایی کمکی

مواد کمکی به موادی گفته می‌شود که در فرایند رنگرزی نقش کلیدی را بازی کرده و بدون آن‌ها رنگرزی به صورتی نا تمام انجام می‌گردد و کالای رنگرزی با کیفیت نامطلوب رنگرزی می‌شود. در جدول زیر به تعدادی از مواد کمکی اشاره شده‌است. کیفیت مواد شیمیایی کمکی و ماده رنگزای مورد استفاده در رنگرزی بسیار حائز اهمیت است؛ به‌کارگیری مواد نامطلوب و درجه دوم، نتیجهٔ مطلوبی را در برنخواهد داشت.

مواد کمکی در برخی الیاف مثل پشم در پیش از رنگرزی (شستشو و آماده سازی) نیز استفاده می‌شوند، مثلاً برای رنگرزی نخ‌های پشمی در ایران ابتدا آن را با نمک‌های قلع، آلومینیوم و مس شستشو و آماده سازی می‌کنند.

مادهٔ کمکی

فرمول شیمیایی

آب اکسیژنه

H2O2

اتانول

C2H5OH

اوره

CH4N2O

اتیلن دی‌آمین تترااستیک اسید

C50H70N10NaO41H100

مس(II) سولفات (زاج سبز) (کات کبود)

CuSO4

سدیم کلرید (نمک طعام)

NaCl

دی‌متیل‌کتون

CH3COCH3

 

منبع :