کلکسیون فرش

قالیچه ی نقش اسلیمی دوره صفوی

موزه هنر متروپولتین نیویورک ، اندازه 105* 137سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :