نقوش و طرح های فرش

فرش قم (بخش سوم)

همزمان با پیشرفته شدن و کامل شدن طرح ها، تعداد رنگ ها نیز در فرش قم افزایش یافت و رنگ های به کار رفته در فرش این استان به 16 رنگ رسید. و امروزه با تحولاتی که در فرش قم رخ داده رنگ ها به 40 رنگ رسیده است.

نام طرح: لچک ترنج
اقتباس از اصفهان
نقوش به کار رفته: گلهای شاه عباسی و گل فرنگ
مواد اولیه: چله ی ابریشم، پود پنبه ای، پرزکرک و ابریشم( فرش گل ابریشم)
ابعاد: دو ذرع 5/1× 5/2
رج شمار: 60

نام طرح: خشتی لوزی
اقتباس از طرح جوشقان.
نقوش به کار رفته: نقش بته و سرو
وگل های خوشه ای در نگاره های لوزی
مواد اولیه:چله ی ابریشم، پود پنبه ای، پرز کرک
ابعاد: ذرع و نیم 104× 156
رج شمار: 55

نام طرح: بته ای
نقوش به کار رفته: بته جقه در چهار چوب لچک و ترنج
مواد اولیه: چله ابریشم، پود پنبه ای، پرز کرک و ابریشم( فرش گل ابریشم)
ابعاد: ذرع و نیم 104× 156
رج شمار: 60

نام طرح: خشتی یا قاب قابی.
اقتباس از طرح های موزاییکی چهارمحال و بختیاری
نقوش به کار رفته: بته، درخت سرو ،گلدانی
مواد اولیه: چله نخ پنبه ای، پود پنبه ای، پرز پشمی.
ابعاد: دو ذرع 5/1× 5/2
رج شمار: 50

نام طرح: شکارگاه
نقوش به کار رفته:نقوش انسانی و حیوانی و گل و درختان
مواد اولیه: چله نخ پنبه ای، پود پنبه ای، پرز کرک و ابریشم.
ابعاد: ذرع و نیم 104× 156
رج شمار: 60

پژوهشگر: زهرا شوندی

منبع :