اخبار فرش

اجرای فرش خاکی در جزیره هرمز

تصاویر: اجرای فرش خاکی در جزیره هرمز

عکس: سید علی هاشمی

http://media.isna.ir/content/1424506478063_isna-16.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506477907_isna-15.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506477814_isna-14.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506477221_isna-9.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506476784_isna-5.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506476893_isna-6.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506477003_isna-7.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506477112_isna-8.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506477705_isna-13.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506477611_isna-12.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506477502_isna-11.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506477330_isna-10.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506473649_isna-1.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506474600_isna-2.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506476207_isna-3.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1424506476644_isna-4.jpg/4

خلیج فارس

منبع :