کلکسیون فرش

قالیچه نقش شاه عباسی

اواخر قرن شانزدهم میلادی ، گالری هنر واشنگتن منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :