در حاشیه

چرا بخشی ازآحاد و اشخاص در جامعه فرش ایران پوست اندازی نمی‌کنند؟ (۱)

اخلاق، رفتار و کردار هر گروهی می‌تواند نقش اساسی در توسعه شغلی آن گروه ایجاد نماید، اینکه افراد یک گروه بتوانند همانند کرم ابریشم پوست اندازی کنند وهر چند وقت نقدی بر عملکرد خود داشته باشند. یک ضرورت برای بقای آن صنعت است.


جمود فکری و لجبازی برای حفظ تمامی عادات گذشته و عدم رویت نقش زمان و مکان و هماهنگ نکردن خود متناسب با زمان هم خود فرد را عصبی می‌نماید وهم آنکه عدم موفقیت‌های شغلی وی را دنبال دارد.
در جامعه فرش ایران اعم از بافنده، رنگرز، تولید کننده، تاجر، و... بعضا «دارای خصلت‌هایی هستند که نقش این عادات وخصلت‌ها در کاهش سهم فروش در بازار داخلی و خارجی کاملا ملموس است. لذا در این بخش از یادداشتهای روزانه قالیکده می‌خواهیم تلنگری برنقش خودمان در کاهش سهم بازار جهانی فرش داشته باشیم امید است که همه فعالان عرصه فرش دستباف این بازنگری را در فعالیتهای کاری خود داشته باشند.
شاید یکی از بهترین چالشهای رفتاری برخی فعالان فرش دستباف ناسپاسی و ناشکری و ناله‌های همیشگی و مستمر آنان از فرش است. دامنه گلایه‌های این دوستان زمان خاصی ندارد! اغلب دوستان هم در بانک هنگام دریافت وام، هم به مشتری در زمان خرید، هم در ادارات تامیین اجتماعی و دارایی و هم در خانواده و به طور همیشگی از شغل خود و از فرش ناله می‌کنند و متاسفانه همین ناله‌ها در برخی موارد باعث بدبینی به فرش شده و دستگاه‌های اجرایی را از فرش دور می‌نماید.
اگر ناله‌های این عزیزان از جامعه فرش فقط منحصر به شرایط رکود می‌بود باز اندکی توجیه داشت. ولی متاسفانه حتی در شرایطی که فرش در هر دوره تولید صد در صد هم حاشیه سود هم داشته این جمع نالان بوده و در جلسات مختلف و حتی در جمع خودشان از فرش نالیده‌اند!
تاسف بیشتر از اینکه اگر این ناله‌ها از طرف بافندگان که از حداقل درآمد برخوردارند و برخی از آنان صرفا». به منظور تامین زندگی معیشتی به بافت فرش مشغول هستند ابراز می‌گردید جای تعجب نداشت، اما فرش عمدتا از طرف کسانی مورد سرزنش قرار می‌گیرد که در مجموع برای آنان برکت بوده وشکر خدا از نظر اقتصادی هم وضعیت خوبی دارند برخی از این عزیزان سود خوبی از تولید فرش از فرش داشته و دارند که یقینا در هیچ کدام از سایر فعالیتهای اقتصادی محقق نمی‌گردد اما همین جمع از همه نالان ترند!
ختم کلام آن که عزیزان طرح ناله و شکوه و شکایت هم ولو صحت داشته باشد در همه جا مزیتی به دنبال نخواهد داشت فراموش نکنید حرمت امامزاده را متولی آن نگه می‌داره!

ادامه دارد...

عبدالله احراری

منبع :