نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل پنجاه و یک)

فرشی افغانستان اين نمونه نيز از توليدات فرش افغانی است كه تار و پود و پرز آن پشمی است.گره آن سنه و رنگ غالب در آن قرمز و پشم مصرفی آن براق می باشد.

هشت ضلعي ها به گونه ای دارای رنگ آبی تيره است كه مشكی به نظر می رسد.در برخي از فرش های افغان هشت ضلعی ها سبز مايل به سياه می باشند.اين هشت ضلعی ها به ضورت رديفی و تقريبا از لحاظ عمودی به هم وصل شده است.اندازه ی فرش افغانی از فرش های قبايل تكه و يموت تركمن بزرگ تر می باشد. در داخل هشت ضلعی يك چهار ضلعی با دو قسمت روشن و تيره كه با نقشمايه ای مشابه برگ شبدر تزيين می گردد.برخی از فرش های جديد افغانی از نظر طرح و رنگ و كيفيت خيلی نزديك به قالی های تركمن می باشد كه البته اين قالی ها توسط قبايل تركمن افغانستان بافته می شود.
مهم ترين ويژگی های فرش های افغانی عبارتند از:
1- طرح های هندسی كه عمدتا دارای اشكال متشابك و نباتی است.
2- رنگ های طبيعی كه با استفاده از مواد رنگزاي محلی به دست می آيد.
3- تار و پود و پرز پشمی با استفاده از پشم گوسفندان محلی به ويژه گوسفند بلوچی
4- ابعاد كوچك پارچه
5- استفاده از طرح های خاص شرايط جنگی
6- تاثير پذيری شديد از قاليبافی در ايران
7- تاثير پذيری از قاليبافی در پاكستان

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :