نواحی و مناطق قالی بافی

با بافندگان فرش فخری در مشهد

با بافندگان ریز باف مشهد(تولیدات فرش فخری) /گزارش تصویری

 

 

منبع :