موزه های فرش

موزه فرش هنرستان هنرهای زیبای اصفهان (بخش سوم)

موارد قابل توجه دیگر در موزه ازقبیل:


1.سیستم حفاظتی (دوربین ها و دزدگیر ها در مقابل سرقت وسیستم اطفای حریق)

2. کف پوش موزه (سرامیک)
3. استفاده از گارد (برای جلوگیری از تماس مستقیم بازدید کنندگان به فرش ها)

4. راهنمای معرف موزه:
(وجود تابلو ها و شناسنامه در کنار هر اثر و عدم وجود راهنمای همیشگی در موزه به جز موارد خاص)

5. و همین طور وجود آثار دیگر از قبیل پارچه های زربفت، ظروف مینا، خاتم کاری و.. در موزه فرش

6. و تابلو فرش ها و نقشه های فرش

زهرا شوندی و فرگل رکنی

منبع :