کلکسیون فرش

بخشی از یک قالی هریس

اندازه 496 * 799 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :