نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل پنجاه وهفت)

الف) فرش قشقایی این تصویر خورجینی است که توسط کوچ نشینان قشقایی بافته شده است.

بافت و سایر جزییات تکنیکی آن همانند سایر قالی‌های قشقایی است.از این نوع خورجین عشایر برای حمل اثاثیهٔ خود استفاده می‌کنند.

ب) فرش شمارهٔ چهل و شش: بلوچ (شمال شرق ایران)
این دستبافتهٔ کیفی شکل به عنوان توبره بافته می‌شود و برای ذخیرهٔ اموال شخصی یا کوله پشتی استفاده می‌شود. این دستبافته جنبهٔ صادراتی نداشته و اغلب مصرف محلی دارد و به همین دلیل آن را با دقت خاصی می‌بافند.

ترجمه: عبدالله احراری

منبع :