کلکسیون فرش

قالی هریس با اشعار حافظ

اندازه 360 * 566 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :