نواحی و مناطق قالی بافی

معرفی دستبافته های قوم بهلولی قاینات (بخش دوازدهم)

طرحهای تصویری:نقش لیلی ومجنون و سایر نقوش تصویری


نقش لیلی (لیلی مجنون) نقش جدیدی می‌باشد که در حال حاضر بافت آن در منطقه رایج است و بیشتر در اندازه پشتی یافته می‌شود.

نگارش و تحقیق :
هاله شاهمرادی سابق – موسی علی عباس زاده

منبع :