کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی هریس

نیمه دوم قرن نوزدهم ، اندازه 182 * 150 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :