نواحی و مناطق قالی بافی

فرشهای دو روی ابریشمی ترکمن

گزارش تصویری

 

 

 

با تشکر از خانم کریمی

منبع :