در حاشیه

عدم نظارت و کنترل حتی باعث گندیدن نمک می گردد(4)

اتحادیه‌های صنفی بافندگان چگونه باید باشند؟

اتحادیه صنفی بافندگان باید دارای مشخصات زیر باشد.
۱-مجامع عمومی آن بالاخص بخش انتخاب هیئت رییسه آن بصورت شفاف برگزار شده و ارکان آن اتحادیه‌ها بافندگان واقعی منطقه باشد.
۲-کمیته‌های تخصصی آن شکل گرفته باشد و این کمیته‌ها به وظیفه‌مندی خود عمل نمایند.
۳-سمت گیری عملکرد کلی اتحادیه صنفی بافندگان در جهت دفاع از منافع بافندگان فرش و حفظ کیفیت قالی تولید شده باشد.
۴- در جهت ارتقای دانش فنی بافندگان تلاش نماید.
۵-بانک اطلاعاتی بافندگان فرش را تشکیل و زمینه دسترسی ذینفعان را به این بانک اطلاعات فراهم نماید.
۶-از طرق مختلف اطلاع رسانی لازم به بافندگان فرش انجام شده و بالاخص اطلاعات مرتبط باطرح‌ها و نقوش باب بازار را به بافندگان انجام دهد.
۷-ارکان اتحادیه بالاخص رییس اتحادیه در مجامع تصمیم گیر و تصمیم ساز حضور فعال داشته باشند و از منافع بافندگان فرش حمایت نماید.
۸-زمینه حضور سرمایه گذاران جدید را در فرش فراهم نماید و مشورتهای لازم را به آنان در خصوص نحوه تولیدات ارائه نماید.
۹-اطلاعات بافندگان. را برحسب متغیرهای مختلف طبقه بندی و بافندگانی که قالی بافی شکل اصلی آنهاست در اولویت دسترسی به خدمات حمایتی قرار گیرند.
۱۰-از هر گونه فعالیتهای اقتصادی و رقابتی با اعضا بصورت مستقیم یا غیر مستقیم منجمله تاسیس آموزشگاه‌ها تاسیس تعاونی و... خودداری گردد. از حواله بافندگان به فروشگاه‌های خاص یا تو لید کنندگان خاص اجتناب گردد بالاخص اعضای هیئت رییسه از هرگونه فعالیتی که زمینه سلب اعتماد اعضا را فراهم نماید خودداری نموده و در جهت دفاع از منافع اعضا امانتداری را رعایت نمایند.
۱۱-اتحادیه صنفی بافندگان حلقه اتصال بافندگان با بخشهای دولتی است لذا ضرورت تام دارد که این تشکل انتظارات طرفین را به همدیگر منتقل نماید و زمینه استفاده هر چه بیشتر از امکانات دستگاه‌های اجرایی به نفع بافندگان فرش را فراهم نماید.

عبدالله احراری

منبع :