نواحی و مناطق قالی بافی

معرفی دستبافته های قوم بهلولی قاینات (بخش چهاردهم)

طرحهای محرابی ودرختی قوم بهلولی قاینات

طرحهای محرابی:

ابن طرحها در منطقه سجاده یا جانمازی نامیده شده و با طرحهای مختلفی بافته می شود.

 

طرحهای درختی :
در اشکال مختلف بافته می شود و اصلی ترین طرح درختی بافته شده در زیر کوه که معروف نیز می باشد طرح کاج است.این طرح دارای زیبایی خاصی بوده و در صورتی که بدون عیب بافته شود فروش خوبی دارد.

 

 

منبع :