رنگ و رنگرزی

در مورد گياه روناس (7)

خشک کردن روناس


در مصاحبه‌ای که با آقای حقیقی داشتم چنین فرمود:
«ریشه‌ها را بعد از برداشت به مدت ۱۵ روز در هوای آزاد و در مقابل نور آفتاب قرار می‌دهیم تا رطوبت خود را از دست دهد،سپس آنرا به آسیاب‌های مخصوص روناس سابی می‌فرستند تا به صورت پودر درآید، عملکرد روناس در ریشه‌تر روناس بین ۱۵-۲۰ تن در هکتار است که ۱۰-۱۲ درصد آن رنگ است، میزان تولید محصول سه و چهارساله بیشتر از دوسال است، به طور متوسط عملکرد روناس سه ساله بین ۱۰-۱۵ تن ریشه خشک می‌باشد.»

(شکل ۳-۳)
خرمن ریشه روناس پس از برداشت در مزرعه، ریشه روناس را در مزرعه در مقابل نور خورشید قرار می‌دهد تا خوب خشک شود.
۳-۱۲- بذرگیری روناس:
در مصاحبه‌ای که با مهندس عسگرزاده داشتم در رابطه با نحوه بذرگیری روناس چنین می‌فرمایند: «در تابستان سال دوم روناس را برای بذرگیری به حال خود می‌گذاریم تا به گل بنشیند و در موقع گل دادن هر ۶ روز یکمرتبه گیاه را آبیاری می‌کند، بعد از اینکه گل تشکیل گردید، در شهریورماه بذرگیری می‌کند، میزان بذرگیری هر هکتار ۳/۱-۱ تن می‌باشد»
۳-۱۳- فرآورده‌های روناس:
در مصاحبه‌ای که با مهندس کریم‌زاده داشتم در این رابطه می‌فرماید: «محصول تولیدی
روناس در کارگاه‌های روناس سابی به سه دسته تقسیم می‌شود.
۱- روناس درجه یک این نوع محصول از مغز ریشه روناس که در اصطلاح محلی به مغزدرجه یک معروف است تشکیل گردیده و طوری بدست می‌ آید که پس از اینکه ریشه را کمی خرد کردند پوست آنرا از مغزش جدا کردند و مغز ریشه را در آسیاب ساییدند، سپس در کیسه گونی بسته بندی می‌کنند، روناس درجه یک خالص‌ترین نوع این محصول می‌باشد که در ‌‌نهایت رنگ بیشتری و مرغوبتری تولید می‌کند.
۲- روناس درجه دو یا معمولی: این نوع محصول به مغزی معمولی معروف است و به این صورت تهیه می‌شود که پوست و مغز ریشه را با هم می‌سایند و سپس بسته بندی می‌کنند. روناس درجه دو از نظر کیفیت و مرغوبیت پایین‌تر از روناس درجه یک است.
۳- روناس درجه سه: محصول درجه سه بدین ترتیب بدست می‌آید که به روناس درجه دو به نسبت ۲۰% پوست ریشه ساییده شده اضافه و ناخالص‌تر از روناس درجه یک و دو می‌باشد. ضمناًُ رنگ استخراج شده کدر‌تر و نامرغوب‌تر از انواع قبلی است.»

منبع :