نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل شصت و سوم)

فرش قفقاز (شیروان) اکنون تقریبا تمام قالی‌هایی که در منطقهٔ دربند، کوبا و کازاک بافته می‌شود به عنوان فرش شیروان شناسایی می‌گردد.

کیفیت تولید فرش توسط دولت کنترل می‌گردد و بافت این فرش متراکم و یکنواخت و گره کاربردی در آن گره قیوردز می‌باشد.تار و پود آن از پشمی است. طرح آن هندسی و از شاخ قوچ و برخی از حیوانات همچون قو در آن استفاده شده است.
وجه تمایز قالی‌های بلوچ و ترکمن با دستبافته‌های قفقاز:
۱- رنگ بندی دستبافته‌های بلوچ و ترکمن تیره و رنگبندی دستبافته‌های قفقاز بسیار روشن است وحتی از رنگ زرد نیز استفاده می‌کنند.
۲- در طرح‌های بلوچ و ترکمن نگاره‌های حیوانی به ندرت دیده می‌شود در صورتی که دستبافته‌های قفقاز پر از نگاره‌های حیوانی و انسانی است.
۳- گره رایج نزد بلوچ‌ها و ترکمن‌ها نامتقارن و گره کاربردی منطقهٔ قفقاز متقارن می‌باشد.

ترجمه:عبدالله احراری

منبع :