کلکسیون فرش

قالیچه بیجار اواخر قرن هیجدهم

1100 گره در دسیمتر مربع ، اندازه 147 * 197 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :