نقوش و طرح های فرش

دستبافته های افشار به روایت پرویز تناولی

گزارش تصویری

 

 

منبع: کتاب افشار به نوشته پرویز تناولی

منبع :