در حاشیه

عملیات ضد بید (anti-moth treatment)

یکی از آفات بزرگ فرش دستبافت ایران ، حشره بید یا دیگر حشرات است که خود و یا نوزادشان از پشم تغذیه میکنند.

این مشکلات برای استانهای شمالی کشورمان بخاطر شرایط مناسب جوی بسیار بیشتر است .در این سالها مطالعات زیادی برای مقابله با این مشکل انجام شده و مواد زیادی برای ضد بید کردن نخ های قالی سنتز گردیده است. مواد مذکور عموما به 2 شیوه بید را از بین میبرند.
1- با استفاده از این مواد ، پشم برای بید غیر قابل خوردن میشود .
2 - یا اینکه با خوردن این مواد، بید از بین میرود.
از مهمترین مواد ضد بید میتوان به Eulan U33 ساخت شرکت بایر و Mitin FF ساخت شرکت سیبا اشاره نمود.

منبع :