نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل شصت و پنجم)

فرش نمازليك تركيه اين قاليچه ی نماز ليك در شهر مودجر در مركز تركيه توليد گرديده است.

قاليچه ی مودجر دارای تار و پود پشمی است و با گره متقارن بافته می شود ، رنگ غالب زمينه معمولا آبی و به ندرت كرم می باشد. فرش اين منطقه دارای حواشی متعددي است كه رنگ زمينه ی حاشيه ی اصلی قرمز می باشد.قاليچه ي مودجر طرحی از درخت زندگی را به همراه داشته و محراب آن پلكانی است.اين فرش از فرش های قديمی مودجر تركيه است كه تصادفا شبيه به قالی قيوردز دارای طرح محرابي ستوندار است.
اوج فرش بافي منطقه ی آناتولی را در قرون دهم ويازدهم شاهد هستيم در اين قرون تبريز چندين بار به اشغال سلاطين عثمانی در آمد و هنرمندان اين شهر ربوده شده و به دربار عثمانی منتقل گرديدند و از هنر آنها نهايت استفاده به عمل آمد و كارگاه هاي بزرگی وابسته به دربار تاسيس و شروع به بافت قالی نمودند از طرف ديگر به لحاظ آنكه تركيه كشوری آسيايی اروپايی است دستبافته های آن زودتر از ساير كشورهای شرقی به بازار های غربی راه می يافت.همچنين نقاشانی مانند هولباين و وانيك در طرح های خود از نقوش آناتولی استفاده نموده اند كه همين موضوع برخی از محققين را به اين اشتباه فاحش انداخته كه احساسات ناسيوناليستی پانتركيسم را تشديد نموده و اين گونه تبليغ نمايند كه قاليبافی ريشه ی تركی داشته و اكثر طرح ها را مربوط به دوره ی سلجوقی می دانند كه خوشبختانه استاد حصوری در كتاب فرش بر مينياتور به درستی اين نظريه ی غلط را رد نموده اند.

ترجمه:عبدالله احراری

منبع :