در حاشیه

به عمل کار برآید به سخندانی نیست !

طبق معمول همه همایشها و نشستها !!اولین همایش تخصصی آموزشی فرش خراسان شمالی با همکاری سازمان صنعت ومعدن و تجارت استان و دانشگاه بجنورد برگزار شد.

این همایش تخصصی که با حضور قریب به 300 نفر بافنده برگزار گردیده قرار بود راهکارهایی در جهت توسعه کمی و کیفی فرش استان ارایه شود.در خصوص کم و کیف برگزاری این همایش و موارد مشابه دیگر ،قضاوتی نمی کنم .... حضور عزیزان مرکز ملی فرش و اساتیدی از جامعه فرش می تواند حداقل یک تلنگری به فرش استان باشد بعلاوه آنکه ارتباط حضوری و نزدیک بافندگان و فعالان فرش استان با مسئولین مرکز ملی فرش ایران و اساتید فرش می تواند راهگشای برخی مشکلات باشد و مسولین مرکز نیز در بطن مسائل و مشکلات استان قرار گیرند . اما سرپرست محترم مرکز ملی فرش در مصاحبه با روزنامه خراسان یک بار دیگر این واقعیت را گوشزد کرد که مرکز اصولا" برنامه ای برای فرش کشور ندارد چرا که ایشان گفت برای فرش استان نسخه اشتباهی پیچیده اند !! سوال این است مگر متولی فرش استان کیست؟از طرف دیگر ایشان انحراف 40 درصدی در معرفی بافندگان به تامین اجتماعی را به گردن اتحادیه ها انداخت و ایضا" چیزی از سهل انگاری مرکز ملی فرش و ادارات فرش استانها نگفت!!سرپرست محترم مرکز ملی فرش بداند که وضع فرش در همه استانها همانند خراسان شمالی است و در این خصوص متولی فرش نقش کلیدی را دارد!
این که فرش ایران در این وضعیت قرار گرفته بخشی از ان ناشی از عملکرد نامطلوب مرکز ملی فرش در 10 سال اخیر و بی برنامگی این مرکز است!در همین خراسان شمالی چقدر کارگاه به بافی برگزار شده؟طرح ریشه یابی نقوش فرش هم اجرا شده و دهها برنامه دیگر وشکر خدا اداره فرش هم که داشته و دارد چگونه است که سرپرست محترم مرکز کسانی را که مسئول مستقیم فرش استان و کشور هستند و منجمله خودش را مورد خطاب قرار نمیدهد؟براستی چرا برخی افراد کور خود و بینای دیگران هستند؟ چرا متولی فرش بر عملکرد سایر دستگاهها نظارت نکرده و از امکانات دستگاههای اجرایی دیگر استفاده ننموده ؟ چرا تصور می کنید که اگر فرش را هنر بنامیم تا صنعت مشکلات فرش حل می شود؟ چه ضرورتی دارد در جمع بافندگانی که فقط بخاطر معیشت و قوت خویش قالیبافی می کنند و این روزها سخت در فشار اقتصادی هستند اصرار کنیم که فرش هنر است و صنعت نیست؟چه اصراری دارید بافنده ای را که فقط گره میزند را حتما" هنرمند بدانید و نام صنعتگر دستی به او ندهید؟ این مباحث را او نادیده میگیرد ضمن اینکه بسیاری از بافندگان ترکمن حاضر در همایش متوجه صحبت شما نشدند !!در این شرایط تمام هم و غم خود را صرف کارهایی کنید که مشکل بافنده و اشتغال حل شود فرش هم هنر است هم صنعت است و درجه هنری هر فرشی هم قابل سنجش است ،بسیاری از بافندگان هنرمند هستند و برخی هم فقط گره میزنند و بس!
از طرف دیگر آنچه در جریان این نشست ها و همایشها قابل تامل است برخوردها و صحبتهای مسولین محلی است که جنبه شعار گونه و رفع تکلیف و توجیه عملکردی دارد! به جرات می توانم ادعا کنم که بخش قابل توجهی از چالشها و مشکلات فراروی فرش ریشه در عملکرد مسولین استانی دارد.
این موضوع نه فقط در مورد استان خراسان بلکه در مورد همه استانها ی کشور مصداق کامل دارد ،بسیاری از بخشنامه ها ودستور العمل های مرکز قرائت های مشکلی از آن نزد مسئولین استانی می شود.
چندی قبل در سفر به یکی از استانها متوجه شدم که رییس محترم اداره فرش استان اطلاعات بسیار کمی در خصوص وظیفه مندی خود و اشراف اندکی به دستور العمل ها و بخش نامه های صادره از طرف مرکز ملی فرش دارد!
در استان خراسان شمالی نیز بهتر است مسولین استانداردی ،سازمان صنعت و معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی قدری در عملکرد خود تفکر نمایند که به راستی چقدر از منابع مالی و انسانی استان را صرف توسعه فرش استان نموده اند ؟
از همه مهمتر چقدر خودشان را در وضعیتی که فرش استان گرفتار آن است مقصر می دانند؟
نهایتا آنکه اقدام مسولین استان در برگزاری اینگونه همایشها خوب است اما بافندگان فرش استان منتطر اقدامات عملی هستند.ضمن اینکه علاقه مندیم بدانیم چه راهکارهایی برای فرش استان ارایه شد ایا صرفا" هدف این همایش مجاب نمودن استانداری به تامین اعتبار برای فرش بود؟!ایا مشخص شد که فرش صنعت است یا هنر؟!بد نیست گزارشی از اعم راهکارهای ارایه شده داده شود ،جامعه فرش خراسان شمالی منتظر این گزارش است!

عبدالله احراری

منبع :