کلکسیون فرش

قالی نقش گل فرنگ سرتاسری بیجار

پشم و پنبه ، اواخر قرن نوزدهم ، اندازه 405 * 609 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :