کتب و نشریات

شماره 14 و 15 خبر نامه قالی و صنایع دستی کرمان منتشر شد

نشریه خبری قالی و صنایع دستی کمیسیون قالی و صنایع دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

در این شماره می خوانید:

گفت و گو با « حسین خواجه حسینی »تولید کننده ی مواد اولیه قالی
اعضای هیئت امنای انجمن قالی و دست باف شهر کرمان انتخاب شدند
رزهای سرخی که نشکفته، خشک می شوند
گفت و گو با « حمید ابراهیمی »، هنرمند قلمزنی
سیر تحول تاریخی فرش های عشایری شهربابک
اهمیت رنگ های گیاهی در فرش دست باف
فرش های منسوخ شده احیا می شود
قالی جلد قرآن رونمایی شد
و ...

سایت صنایع دستی کرمان

منبع :