کلکسیون فرش

قالیچه بیجار قرن نوزدهم

اندازه 241 * 357 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :