نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل شصت و هفتم)

فرش لاديك (تركيه) شهرت فرش لاديك كه در جنوب تركيه واقع شده است عمدتا به خاطر بافت فرش های نمازليك بوده است.

فرش لاديك نيز تار و پود و پرز پشمی بافته می شود.رنگ زمينه ی آن قرمز يا آبی و به ندرت رنگ آبی می باشد. قالی های قديمی لاديك داراي رنگ های بسيار ظريفی بوده در حالی كه رنگهای جديد لاديك به سمت خشونت گرايش يافته است.طرح آن دارای حاشيه ی اصلی و چندی حاشيه ی فرعی است.محراب قالی نمازليك لاديك منفرجه است و محلی برای پا گذاشتن دارد.قاليچه ی لاديك را می توان با گل های لاله ی آن به سادگی تشخيص داد.معمولا يك شماره در زير قاليچه ی نمازليك اين منطقه بافته می شود.
قالي های لاديك تحت تاثير قالی های امپراطوری و دستبافته های منطقه اي قرار گرفته است.از نظر كيفی در مرتبه ی پايين تری نسبت به قالی های قيوردز و كولا می باشد.در قاليچه های نمازليك آن شكوفه ، درختان و گياهان كوچك ديده می شوند.به طور كلی در فرش های تركيه كمتر از نقوش حيوانی و انسانی استفاده می شود.بر خی از دستبافته های لاديك نيز به صورت لچك ترنج كف ساده و برخی از محرابی های آن به صورت محرابی ستون دار ، محرابی گلدانی ، محرابی ستون دار ، محرابی قنديل دار و يا تلفيقی از همه ي انواع آن بافته می شود.

ترجمه:عبدالله احراری

منبع :