اخبار فرش

چهارمین دوره آموزشی فرش دستباف ویژه بانوان در شهرستان انار

چهارمین دوره آموزشی فرش دستباف بصورت ۳۲ ساعت آموزش و ۹۰ ساعت نظارت باحضور ۴۰ هنرجو در حال برگزاری می باشد.معاون برنامه ریزی فرمانداری به اتفاق روسای اداره صنعت معدن تجارت و خانه اصناف …

 

معاون برنامه ریزی فرمانداری به اتفاق روسای اداره صنعت معدن تجارت و خانه اصناف از دوره آموزشی و اشتغال فرش دستباف بازدید نموده و از نزدیک در جریان کیفیت این دوره قرار گرفتند.

 

منبع :