رنگ و رنگرزی

دستگاه نمونه رنگ کنی آزمایشگاهی (Lab sample dyeing machine)

اولین اصل در آزمایشگاه رنگرزی اینست که بتوانیم در آزمایشگاه ، محیطی را مشابه با دستگاههای رنگرزی ( یا پاتیل رنگرزی) شبیه سازی کنیم ، باید همه شرایط یکسان باشد شرایطی چون میزان دما و شیب آن ، PH حمام رنگرزی ، غلظت مواد کمکی و.....


دستگاه نمونه رنگ کنی ، دستگاهی است که میتوان با آن همزمان 8 الی 12 نمونه رنگرزی را (بسته به مدل دستگاه و حجم بشرها) در یک زمان رنگرزی نمود ، رنگرزی داخل بشرهای درب دار استیل (که باید بخوبی بسته شوند) انجام میشود ، در جریان رنگرزی ، بشرها داخل دستگاه می چرخند تا یکنواختی کامل حاصل گردد ، برای به دما رساندن بشرها از راههای مختلفی مانند بخار یا المنت برقی یا اشعه مادون قرمز(InfraRed) استفاده میشود محیط واسطه بین منبع گرمایی و بشرها میتواند آب باشد یا گلیسیرین یا هوا (در مورد مادون قرمز) .
این دستگاهها بهترین وسیله برای همانند سازی رنگ (color matching) هستند .

 

منبع :