کلکسیون فرش

قالیچه ساروق

اواخر قرن نوزدهم ، اندازه 192 * 132 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :