نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش تصویری از دموتکس اسیایی 2015 شانگهای چین

با تشکر از جناب صادق زاده

 

نمایشگاه دموتکس آسیایی

نمایشگاه دموتکس آسیایی

نمایشگاه دموتکس آسیایی

نمایشگاه دموتکس آسیایی

نمایشگاه دموتکس آسیایی

منبع :