نقوش و طرح های فرش

سیر تحول و تحور بوته

فصل دوم در این قسمت روشهایی که برای تحقیق خود انتخاب کردم و همچنین فرضیه و هدف خود از تحقیق را بیان می دارم .

این تحقیق از نوع تاریخی توصیفی است و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای – اینترنت و اسنادی بوده است .

شاید مهمترین چیزی که باعث شد موضوع تحقیق خود را بوته قرار دهم رمز گونه بودن و ناشناخته بودن این طرح بود شاید ما این طرح فرش یا پارچه ها و سایر منسوجات و هنرهای دستی به کرات دیده باشیم اما آیا تا به حال از خود پرسیدیم این نقشمایه زیبا از کجا آمده . و از چه چیزی الهام گرفته شده و یاحتی نماد چیست ؟

این پرسشها مرا بر آن داشت که به دنبال اصل ماجرا باشیم و ببینم می توانم یک شناسنامه با تمام خصوصیاتی که لازم است برای این نقشمایه زیبا تشکیل دهم .

هدفی که برای تحقیق خود در نظر گرفتم شناساندن نقش بوته و معرفی بوته ی مناطق گوناگون و مهمترین آنها پیدا کردن اصل و منشا نقش بوته می باشد . امید است به یاری خداوند بتوانم این هدف را با موفقیت به سرانجام برسانم .

منبع :