کلکسیون فرش

قالیچه ساروق (اراک)

اندازه 309 * 211 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :